Nota licencyjna
Zawartość tej podstrony nie jest udostępniana na standardowej licencji CC BY-NC-SA 4.0.

Zrzeczenie

Pisma.org nie jest firmą prawniczą i nie świadczy usług prawnych.
Dystrybucja, wyświetlanie lub linkowanie do tego lub jakiegokolwiek innego zasobu nie tworzy relacji prawnik-klient ani żadnej innej relacji.
Nie udziela się żadnych gwarancji.
Wszystkie treści i materiały zamieszczane na Stronie pisma.org, opracowywane przez Administratora, mają jedynie charakter informacyjny. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne, nie stanowią one jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy ani konsekwencje zastosowania informacji zawartych w tym serwisie bądź udzielonych przez portal odpowiedzi w formie wiadomości elektronicznej. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem i używaniem przedmiotowych informacji ponoszą Użytkownicy.

Regulamin serwisu pisma.org

Ostatnia modyfikacja: 26 kwietnia 2020

1. Wstęp
Regulamin obejmuje zasady korzystania z serwisu pisma.org, udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta użytkownika, umożliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w serwisie pisma.org oraz opis usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną. Polityka prywatności oraz polityka cookies zostały opisane w oddzielnych dokumentach.
2. Definicje
 1. Serwis pisma.org - serwis internetowy należący do Administratora, umieszczony pod adresem www.pisma.org, w ramach którego Administrator świadczy Usługi
 2. Administrator serwisu pisma.org, Usługodawca - zespół projektowy pisma.org, email kontaktowy: kontakt@pisma.org
 3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna lub niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna prawnego, która korzysta z Serwisu, w szczególności, lecz nie wyłączając, do zamieszczania oraz wypełniania i pobierania pism.
 4. Zarejestrowany użytkownik - posiadacz konta w Serwisie, który zarejestrował się na stronie pisma.org i otrzymał dostęp do konta.
 5. Konto użytkownika - zestaw danych identyfikujących użytkownika umożliwiających logowanie się w serwisie oraz korzystanie z określonej dla zarejestrowanych użytkowników grupy funkcjonalności (usług). Konta w Serwisie udostępniane są bezpłatnie przez Administratora użytkownikom serwisu pisma.org.
 6. Profil użytkownika - zestaw publicznie dostępnych danych zarejestrowanego Użytkownika.
 7. Użytkownik - osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie.
 8. Użytkownik niezalogowany - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz zarejestrowanych użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
3. Korzystanie z serwisu
 1. Uczestnikami serwisu są jego Użytkownicy.
 2. Rejestracji do Serwisu dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i udostępnienie wymaganych danych naszej aplikacji. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna.
 3. Każdy Użytkownik może zarejestrować się tylko jeden raz.
 4. Rejestrując się, każdy Użytkownik ma obowiązek podania zgodnych z prawdą informacji.
 5. W celu wysłania formularza rejestracyjnego, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta.

Większość artykułów i pism, o ile nie zaznaczono inaczej, jest licencjonowana w ramach CC BY-NC-SA 4.0.
Wykorzystaną część z serwisu należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór. Żadna część ani całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji), włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie do celów komercyjnych Przetwarzając go lub tworząc na podstawie artukułu lub pisma licencjowanego w ramach CC BY-NC-SA 4.0, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał. Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji. Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.
4. Usługi dla użytkowników
 1. Administrator świadczy usługi, które są dostępne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.
 2. Są to w szczególności, ale nie wyłącznie usługi dotyczące możliwości wypełniania i pobieranie szablonów pism, a także dodawania własnych szablonów pism.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Serwisu i jego zawartości zgodnie z obowiązującymi polskimi oraz międzynarodowymi przepisami prawa, normami społecznymi i moralnymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • nieumieszczania materiałów erotycznych bądź pornograficznych, treści podżegających do nienawiści, dyskryminacji rasowej, etnicznej, wyznaniowej, ze względu na orientację seksualną itp. oraz propagujących przemoc; nieużywania słów uznawanych powszechnie za obelżywe;
  • nieumieszczania treści zawierających mowę nienawiści (wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przedstawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia)
  • nieumieszczania materiałów naruszających prawa osób trzecich – nieumieszczania danych osobowych, zdjęć i filmów przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich bez ich uprzedniej zgody;
  • nieumieszczania reklam innych portali internetowych;
  • nieumieszczania na stronie odnośników do witryn znajdujących się na innym serwerze, a będących dystrybutorem treści zabronionych przez prawo lub niniejszy regulamin;
  • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych Administratora oraz innych Użytkowników;
  • powstrzymania się od kopiowania jakichkolwiek materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w celu ich przetwarzania, udostępniania i w każdym innym celu – w szczególności danych osobowych Użytkowników, ich zdjęć i filmów;
  • powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub Serwisu lub uniemożliwić innym Użytkownikom dostęp do portalu;
  • niepodejmowania działań, które mogą przynieść szkodę Administratorowi, Użytkownikom lub innym Osobom.
 5. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 6. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Niedozwolone jest korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie innym Użytkownikom swojego Konta.
 7. W przypadku umieszczania w portalu materiałów mających charakter utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. DzU z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania tych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu
 8. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje dane. Usunięcie danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z Serwisu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  • natychmiastowego usunięcia komentarzy, zdjęć i filmów oraz jakichkolwiek treści umieszczonych przez Użytkownika bez uprzedzenia w wypadku, gdy treści te naruszają Regulamin;
  • zablokowania Konta Użytkownika, jeśli ten naruszy postanowienia Regulaminu;
  • zablokowania Konta Użytkownika, jeśli ten działa na szkodę Serwisu;
  • usunięcia w sytuacjach wyjątkowych wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach Administratora;
  • zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy z Administratorem Serwisu w każdym momencie.
 10. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, utworzenie nowego Konta jest możliwe tylko za zgodą Administratora.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania niektórych usług związanych z Serwisem bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.
5. Odpowiedzialność Administratora
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. treść danych zamieszczanych w Serwisie przez jej Użytkowników;
 2. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane korzystaniem z Serwisu;
 3. sposób, w jaki Konta będą wykorzystywane przez Użytkowników;
 4. zawartość przesyłanych Wiadomości do Użytkowników, całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość listów ponosi Użytkownik Konta, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem;
 5. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacje oprogramowania) lub niezależnych od Administratora;
 6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora;
 7. szkody spowodowane awarią sieci energetycznej lub łącz operatorów sieci teleinformatycznych;
 8. niemożność zalogowania się w Serwisie, spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią operatora sieci telefonicznej lub energetycznej, złą konfiguracją oprogramowania Użytkownika;
 9. aktualność i jakość danych pobieranych z innych systemów/portali współpracujących z serwisem pisma.org;
 10. utratę danych, zniszczenie sprzętu lub innych dóbr w następstwie informacji zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników;
 11. zawartość stron, do których linki zostały opublikowane w Serwisie.

Administrator dokłada wszystkich starań, żeby materiały, w szczególności:
 1. Szablony pism i pisma
 2. Artykuły
były zgodne ze stanem faktycznym, ale nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. jakiekolwiek skutki korzystania z szablonów pism, pism i artykułów
5. Nota prawna
Wszystkie treści i materiały zamieszczane na Stronie pisma.org, opracowywane przez Administratora, mają jedynie charakter informacyjny. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne, nie stanowią one jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy ani konsekwencje zastosowania informacji zawartych w tym serwisie bądź udzielonych przez portal odpowiedzi w formie wiadomości elektronicznej. Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem i używaniem przedmiotowych informacji ponoszą Użytkownicy.

Polityka prywatności serwisu pisma.org

Ostatnia modyfikacja: 20 kwietnia 2020

1. Definicje
 1. Usługodawca, my, nasze, Zespół - zespół pisma.org
 2. Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów, wykorzystywanych do zarządzania usługami.
 3. Profil - funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących jego pism, historii oraz innych.
 4. Regulamin - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu.
 5. Pliki ’cookies’ - pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Ciebie w Serwisie.
 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Serwis - serwis internetowy, w ramach którego świadczymy swoje usługi. Serwis umieszczony jest pod następującym adresem: www.pisma.org
 8. Ustawienia (Prywatność) - funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.
 9. Usługodawca, my, nasze, Zespół - osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie.
 10. Użytkownik niezalogowany - osoba, która korzysta z oferowanych usług, które nie wymagają założenia Konta.
 11. Ty, Twój - odpowiednio Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.
2. Administrator danych osobowych i kontakt
Zespół jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@pisma.org
3. Dane osobowe jakie przetwarzamy, cele przetwarzania i podstawa prawna
3.1 Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisach
Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji do Serwisu, to znaczy adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Jeżeli rejestrujesz się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook Connect), zbieramy także Twoje imię i nazwisko oraz Urodziny (dostęp do urodzin).
Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3.2 Usługi niewymagające założenia Konta
Rodzaje usług: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta
Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, to znaczy: dane dotyczące czytanych przez Ciebie wierszy i odwiedzanych stron, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
3.3 Usługi i funkcjonalności wymagające założenia Konta
Rodzaje usług i funkcjonalności: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta.
Zakres danych: W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, to znaczy: dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie stron i czytanych wierszy, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3.4 Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwienie korzystania z Serwisów i aplikacji mobilnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisów
Zakres danych: W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz inne dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
3.5 Badanie Twojej satysfakcji
Zakres danych: W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email, odwiedzane przez ciebie strony i wypełniane szablony pism oraz Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.
Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.
4. Dopasowanie usług do zainteresowań i preferencji
4.1 Udostępnianie profilu
Rodzaj usług: udostępnianie Profilu dotyczy jednego przypadku:
 1. udostępnienia Profilu w oparciu o stworzony przez nas w sposób automatyczny profil Użytkownika. Profile użytkowników są publicznie dostępne i zawierają dane takie jak: napisane przez danego Użytkownika pisma, komentarze do pism, adnotacje i poprawki, a także nazwę użytkownika i inne dobrowolnie podane dane.
Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta, przy uzupełnianiu Profilu oraz dane podane w dokumentach zapisanych przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w szczególności dodane pisma, adnotacje do pism i komentarze.
Podstawa prawna: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda taka obejmuje przypadki Udostępniania Profilu, o których mowa powyżej.
4.2 Marketing naszych produktów i usług oraz naszych klientów
Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta, uzupełnianiu Profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, odwiedziny na stronach Serwisu, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.
Remarketing: W celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż Serwis. Szczegóły pobierania przez zewnętrznych dostawców informacji o Twojej aktywności w Serwisie znajdziesz w pkt. 6. Polityka Cookies.
Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych klientów.
5. Udostępnianie danych osobowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 1. Dostawcy usług
 2. Organy państwowe
6. Polityka Cookies
Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po Twojej stronie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Rodzaj usług: Świadczenie żądanych przez Ciebie usług, sprawdzanie bezpieczeństwa systemu informatycznego, zapamiętanie Twoich preferencji, statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisu, śledzenie aktywności w Serwisie.
Zakres danych: W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje plików "Cookies":
 1. sesyjne
 2. stałe
 3. analityczne
„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane (na przykład w napisanych komentarzach i adnotacjach do pism), za wyjątkiem następujących danych: nazwa użytkownika, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).
8. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej.
Jeśli sprzeciwiasz się dowolnej ze zmian w polityce, musisz zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i możesz zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych. Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, możemy zapewnić Ci dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.
7. Postanowienia końcowe
Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby. Ponadto dbamy o bezpieczeństwo twoich haseł stosując rekomendowane narzędzia do ich szyfrowania (Argon2). Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez powiadomienia wysłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.